CodeIgniter Membership Script

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động cho item này !
CodeIgniter Membership Script
Đăng lên ngày 11/03/2016 22:42

CI_Membership viết dựa trên php framework CodeIgniter dễ dàng cài đặt, bảo trì và mở rộng. Phát triển với 2 mục đích: cho người muốn học php cơ bản rõ ràng và có thể học hỏi mở rộng thêm. Với cấu trúc code đơn giản logic từ đó các nhà phát triển có thể dễ dàng mở rộng hơn. Tất cả mọi thứ đều thân thiện và có thể tùy biến thêm vào các module mới trong hệ thống.

Một số tính năng chính:

    -
Dễ dàng cài đặt và mở rộng, plug-and-play!
    -
OAuth đăng nhập bằng Facebook, Google... dựa trên https://github.com/thephpleague/oauth2-client
    - T
huật toán mật khẩu an toàn cao với chuỗi salt và biến mã hóa 128-bit
    - M
ật khẩu riêng biệt và có thể tìm lại tên khi quên mật khẩu
    - G
ửi lại link kích hoạt
    -
jQuery kết hợp với php để kiểm tra input
    -
3 cách để cấu hình thiết lập mail: PHP mail (), sendmail và SMTP
   
- Cơ sở dữ liệu theo session và lưu các thiết lập trang web
    - C
ookie để lưu lần đăng nhập
    - T
hành viên có thể chỉnh sửa hồ sơ của họ
    - M
ở rộng ACL, vai trò và quyền hệ thống
    - H
ệ thống theme hỗ trợ mạnh mẽ
    - Xuât danh sách
thành viên ra tập tin văn bản
    - Backup
cơ sở dữ liệu bằng lưu e-mail
    - T
ùy chọn dữ liệu session rõ ràng
    - Cấu hình thiết lập web tiện lợi

    - Mã hóa
dễ hiểu, nhanh chóng và rõ ràng
    - T
hiết kế đáp ứng đầy đủ với các kiểu sidemenu
    - B
ố trí bao gồm: full-width, boxed và left hoặc right
    - Đ
ược xây dựng với Bootstrap
    -
Google ReCaptchaV2

Cập nhật ngày 03/05/2017 00:00