Yoast Video SEO (New)

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Yoast Video SEO (New)
13-07-2017 22:50:54

Want to make sure your videos appear in Google Videos search results? Want your videos to be found by search engines like Google? The Video SEO Plugin takes care of this!

Chú ý: nên Yoast SEO Premium trước khi mua addons này!

 

https://chotheme.com/item/966/739-Yoast-SEO-Premium-SEO-by-Yoast-

5 13-07-2017 22:50:54