Slider Revolution Responsive jQuery Plugin

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động cho item này !
Slider Revolution Responsive jQuery Plugin
Đăng lên ngày 18/08/2016 16:45

Bản này là bản jQuery nên bạn dễ dàng tích hợp với project của bạn nhé.

Plugin này thì quá nổi tiếng rồi.

Cập nhật ngày 23/05/2017 12:01