Perfex - Powerful Open Source CRM Phần mềm quản lý chuyên nghiệp

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Perfex - Powerful Open Source CRM Phần mềm quản lý chuyên nghiệp

Phần mềm quản lý hỗ trợ tiếng việt!

Hướng dẫn cài đặt: https://crm.congtyweb.vn/huongdan

Demo:

Admin: https://crm.congtyweb.vn/admin/  - User: [email protected] - Pass: demo

Nhân viên https://crm.congtyweb.vn/admin/  - User: [email protected] - Pass: demo

Khách hàng: https://crm.congtyweb.vn/ - User: [email protected] - Pass: demo

Lưu ý các bạn không thay đổi mật khẩu!

Quản lý chuyên nghiệp mình đang sử dụng rất ổn định

 

Cập nhật: 30/04/2024 02:04
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Người bán có hỗ trợ cài đặt item