Cryptoniq - Cryptocurrency Payment Plugin for WordPress

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Cryptoniq - Cryptocurrency Payment Plugin for WordPress

Cryptoniq - là plugin sử dụng để thanh toán bằng tiền điện tử. Điểm đặc biệt là sử dụng ví cá nhân không thông qua bên thứ ba.

- Dễ phát triển thêm

- Dễ tích hợp 

- Hiển thị giá Crypto Realtime

 

Cập nhật: 27/06/2023 09:24
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Người bán có hướng dẫn bỏ yêu cầu nhập key/mã kích hoạt cho item này.
Người bán có hỗ trợ cài đặt item