Vristo – Multipurpose Tailwind CSS Admin Template

Item đã được kiểm duyệt và đảm bảo việc update tự động bởi Chợ Theme !
Vristo – Multipurpose Tailwind CSS Admin Template

Admin template startkit cho anh em nào dev cần. Hỗ trợ đầy nhiều ngôn ngữ :
- adonis, cakephp, codeigniter, django, html, laravel, next, nuxt, php, react, react-laravel, ruby,sysfony, vue, vue-laravel

Tải về và cài không cần key

Cập nhật: 14/03/2024 16:54
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Item này không được hỗ trợ cài đặt