Yoast News SEO (New)

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
Yoast News SEO (New)
13-07-2017 22:56:26

The News SEO plugin for the Yoast SEO plugin helps you do all the things that allow you to optimize your site for Google News. It creates XML News Sitemaps, editors’ picks RSS feeds and allows for use of the standout tag and the meta news keywords tag as well as helping you optimize some of the more advanced XML News sitemap options like stock tickers.

Chú ý: nên Yoast SEO Premium trước khi mua addons này! 

https://chotheme.com/item/966/739-Yoast-SEO-Premium-SEO-by-Yoast-

5.0 13-07-2017 22:56:26