All-in-one WP Migration S3 Client Extension 1.38 - Backup website lên các host hỗ trợ S3 hoàn toàn tự động

Hệ thống không hỗ trợ update tự động khi có phiên bản mới đối với item này, update phụ thuộc vào người bán. Nên cân nhắc trước khi mua !
All-in-one WP Migration S3 Client Extension 1.38 - Backup website lên các host hỗ trợ S3 hoàn toàn tự động

Với plugin này bạn sẽ có thể import và export từ các host có hỗ trợ lưu trữ bằng S3 đối với các file lưu trữ (dạng .wpress) được tạo bằng plugin All-in-one WP Migration. Không giới hạn website. Được cập nhật tại chotheme.

 

Các hosting hỗ trợ: 

 

Minio https://www.minio.io/ Wasabi https://wasabi.com/ DigitalOcean Spaces https://www.digitalocean.com/ Dreamhost https://www.dreamhost.com/ Scality https://www.scality.com Aruba Cloud https://www.arubacloud.com Better Server https://www.betterservers.com Constant Hosting https://www.constant.com Akaza https://www.akaza.lk Netbackup https://www.veritas.com

Odrive https://www.odrive.com Comebackup https://cometbackup.com/docs/cloud-storage-providers Encoding https://www.encoding.com Cometbackup https://cometbackup.com Scaleway https://www.scaleway.com EOH http://www.eohcloud.co.za/s3-cloud-storage

 

Lưu ý: bạn phải cài đặt plugin All-in-one WP Migration trên wordpress.org trước khi sử dụng plugin này. Link: https://vi.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/

 

1.38 Cập nhật: 13/07/2023 11:57
Item này vẫn có thể sử dụng được mà không cần key hoặc mã kích hoạt !
Item này không được hỗ trợ cài đặt

Các item khác của thành viên này